Coaching en Consulting

Leerkracht

Consultatieve leerlingbegeleiding: Een leerkracht kan middels Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB) ondersteund worden bij het analyseren en oplossen van problemen waar hij of zij met een leerling tegen aan loopt. We richten ons hierbij op factoren die concreet en direct te beïnvloeden zijn: de taak, de instructie en de taakaanpak van het kind. We stellen gezamenlijk de onderwijsbehoeften van de leerling vast en de daarvoor benodigde vaardigheden en uitvoeringsbehoeften van de leerkracht. De leerkracht speelt zelf een centrale rol in het formuleren van het gewenste doel, de begeleidingsmogelijkheden en het plan van aanpak, waardoor de interventies passend zijn bij de werkwijze van de leerkracht en direct zijn uit te voeren.

 

Ouders

Coaching aan ouders is mogelijk via individuele- of gezinsgesprekken om zo te ondersteunen bij de opvoeding. Door concrete situaties te bespreken wordt er gewerkt aan verbetering van die specifieke situaties en van de ouder/kind relatie. Inzicht in wat er aan de hand is, welke gevoelens, gedachten en intenties een rol spelen in bepaalde situaties en hoe persoonlijkheidseigenschappen van zowel ouder als kind op elkaar van invloed zijn, is een belangrijke voorwaarde om uit een negatieve spiraal te stappen.

 

Vaak kunnen enkele gesprekken al een stimulans zijn tot een positieve ontwikkeling. 

Kortdurende begeleiding aan kind en tiener

Bij individuele begeleiding van het kind worden interventies toegepast die passen bij de persoonlijkheid en dynamiek van het kind. Creatieve/expressieve/spel-interventies kunnen worden gebruikt om inzicht te vergroten in de eigen persoonlijkheid, eigen reactiepatronen, uiting te geven aan het gevoelsleven en te werken aan een positief zelfbeeld. Ook cognitieve- en gedragstherapeutische  technieken kunnen worden aangewend om te werken aan een bepaald doel of een nieuwe vaardigheid. Kinderen of jongeren met angst kunnen deze bijvoorbeeld overwinnen door stapsgewijs na te gaan waar ze bang voor zijn, na te denken over welke gedachte beter past bij de situatie en daarin successen te boeken. Ook het leren ontspannen is hierbij belangrijk. Samen wordt geoefend met positief denken en concrete vaardigheden in bepaalde situaties, waardoor het kind meer vertrouwen krijgt in eigen bekwaamheden om situaties positief tegemoet te treden.

 

Faalangst training

 

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeelt of denkt te worden beoordeeld. Er zijn 3 soorten faalangst: Cognitieve faalangst (moeite om je leervermogen tot uiting te brengen), sociale faalangst (moeite om je in contact met anderen te presenteren) en motorische faalangst (bij lichamelijk presteren letterlijk stijf staan van de faalangst).

 

 De Faalangst training is opgebouwd uit vier onderdelen.

1. Leren omgaan met faalangst; door Rationeel-Emotieve Therapie (RET) wordt er geleerd hoe je met faalangst kan omgaan.

2. Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan. Er wordt ook aandacht besteed aan de lichaamshouding. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren.

3. Ontspanningsoefeningen om te leren hoe met faalangst om te gaan.

4. Breingym oefeningen om helder te kunnen denken. Breingym-oefeningen zorgen ervoor dat de mogelijkheden ten opzichte van het leerproces zo goed mogelijk worden benut.

 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van non-verbale werkvormen, zoals tekenen, kleuren, drama- en expressieoefeningen. Kortom: een training om, vanuit vertrouwen in rust en rust in jezelf, sterk in het leven te staan in relatie tot faalangst, pesten en leerproblemen . De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur en is geschikt voor kinderen en tieners. De training kan in groepsverband maar ook individueel plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

zoeken